بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه آموزشی آزمایشگاه آموزشی

دوره آموزشی نام کارگاه 
دوره کارشناسی معماری کارگاه آموزشی 3
کارگاه آموزشی 4
کارگاه آموزشی 5
کارگاه آموزشی 6
دوره کارشناسی ارشد معماری کارگاه آموزشی منظر شهری
کارگاه آموزشی مرمت
کارگاه آموزشی معماری
کارگاه آموزشی تکنولوژی