بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیران بخش ها مدیران بخش ها


  معماری منظر
سید امیر منصوری

مطالعات و حفاظت معماری
 پیروز حناچی

فناوری معماری
  کتایون تقی‌زاده آذری