بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اطلاعات تماس اطلاعات تماس

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری

کد پستی: 1417466191

صندوق پستی: 515-14395

پست الکترونیک arch.info [at] ut.ac.ir 

تلفن‌ها و نمابر‌های دانشکده معماری:

دفتر ریاست: 61112534  نمابر: 66972083

بخش کارشناسی: 61113480

بخش کارشناسی ارشد: 66972076

دفتر مدیر گروه‌های کارشناسی ارشد: 61113480

بخش دکتری: 61113477

قطب علمی فناوری معماری: 61112458  نمابر: 66481848

کارشناس وب سایت:  آذر مرتضوی