بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

تحصیلات

مقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بتول السلیمان رفتار ساکنان سرزمین شامات با سازه های به جای مانده از امپراتوری روم از قرن اول اسلامی تا پایان دورۀ اموی ها (661 تا 750 میلادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
علی پوررجبی ریشه‌ها و زمینه‌های تفسیرهای نو از معماری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/17
شهاب‌الدین تصدیقی بازشناسی ساختار شهر در متون فارسی دوره‌ی ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرزانه جباری پوشش راسته ها در بازار های ایرانی بررسی تحولات کالبدی و بازشناسی زمینه های آن از اواخر قاجار تاکنون نمونه موردی: بازار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
معصومه قاسمی توسعه درون بافتی بازارهای تاریخی با رویکرد معماری زمینه گرا نمونه موردی بازار تاریخی کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مونا کردی Adaptive Reuse of Historical Residential Case Study: Arabha complex, Yazd کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
پوریا محمودی اصل همدانی درآمدی بر مفهوم تاریخ از منظر روشن‌فکران ایرانی و پیامدهای آن برای معماری ایران (دوره‌ی مشروطه و حکومت رضاشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ارمودی ابوالفضل ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد
ابوالفضل ارمودی ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
بهاره اژدری Conservation of the Historical Texture of Sheikhdad Neighbourhood in Yazd with Emphasis on Social Sustainability کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
امیررضا اسماعیلی قشلاقی The evolution of architectural complexes in the urban scale in the era after the Islamic revolution کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
حسین الماسی فضاهای گردهمایی در معماری هخامنشی، بازشناسی زمینه ها و الگوها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد حسین دهقانپور فراشاه توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
عارفه زارعی بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
متقی شهری سهیلا نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد
محمد شیخی Rereading the Modernization of Iranian Architecture, Early Qajar Period in Azerbaijan کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سید موسی الرضا طبسی توسعه حفاظت مبنای کالبدی - اجتماعی محله گلستان سبزوار با استفاده از ظرفیت های گردشگری فرهنگی و تولیدات محلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
موسی الرضا طبسی Development of protection based on chassis and social of Golestan in Sabzevar by using of tourist capacity and local production کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
زارعی عارفه بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
سهیلا متقی شهری نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
دهقانپور فراشاه محمد حسین توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد
دنیا معصومی خامنه نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و شبکۀ راه‌های‌ موسوم به راه ابریشم؛ از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
علی نورقدمی Improvement the quality of life in historical contexts approach to urban regeneration neighborhood of Tehran Cyrus کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
علی نورقدمی ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی با رویکرد بازآفرینی شهری نمونه موردی محله سیروس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی میان افزا 9101481 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1397
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3) 9101475 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2