بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه مصالح و مرمت پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1396
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2