بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه امیری کیا انطباق پذیری و استفاده مجدد تطبیقی از خانه های با ارزش تاریخی نمونه موردی خانه میر پنج تفرش کارشناسی ارشد
فرناز فرجی کلجاهی حفاظت منظر روستایی تاریخی نمونه موردی روستای تاریخی اوشتبین کارشناسی ارشد
منیره قاسمی نژادبیرم آباد مدیریت فرایند حفاظت از میراث معماری مدرن با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان- نمونه موردی ویلا پناهی ها کارشناسی ارشد
فاطمه خدادوستان شهرکی آسایش حرارتی در فضاهای باز محدوده های تاریخی شهری با نگاه ویژه به میدان عقیق اصفهان کارشناسی ارشد
سیدسجاد مهدیون تجهیز و آماده سازی میراث صنعتی با تاکید بر انطباق پذیری مجدد،نمونه موردی سیلوی حافظیه شیراز کارشناسی ارشد
نوتاش میربابائی انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری مدرن نمونه موردی خانه تفضلی (وارطان) کارشناسی ارشد
آناهیتا اویارحسین احیای باغ تاریخی چشمه علی دامغان با تاکید بر مفهوم یکپارچگی کارشناسی ارشد
مریم پورذکریا بازآفرینی مکان های تاریخی به مثابه قطب خلاق فرهنگی نمونه موردی کارونسراهای بازار بزرگ رشت کارشناسی ارشد
ریحانه رنجکش طریی حفاظت از میراث صنعتی با رویکرد انطباق پذیری و استفاده مجدد نمونه موردی کارخانه سالامبورسازی تبریز کارشناسی ارشد
رعنا توتونچی معیارهای ظرفیت سنجی استفاده مجدد تطبیقی از بناهای تاریخی-نمونه موردی دانشکده مرمت کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه مصالح و مرمت پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1399
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 9101480 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طرح باز زنده ‌سازی میراث مجموعه ‌های معماری (طرح 1) 9101456 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش تحقیق در مطالعات معماری 9101633 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار (تدوین پایان نامه) 9101458 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3