بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آرشیو اخبار آرشیو اخبار

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
کتاب
کتاب "معماری بومی افغانستان " به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری منتشر شد
 
کتاب "معماری بومی افغانستان" نوشته استنلی ایراهالت و رفیع سمیع زی به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر...
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".
کتاب
کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد
کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»
برگزاری سخنرانی مجازی: « آسیب‌شناسی فرهنگی گذشته‌گرایی در معماری و شهرسازی معاصر ایران»
برگزاری سخنرانی مجازی: « آسیب‌شناسی فرهنگی گذشته‌گرایی در معماری و شهرسازی معاصر ایران»
سخنرانی مجازی: « آسیب‌شناسی فرهنگی گذشته‌گرایی در معماری و شهرسازی معاصر ایران»
نشست مجازی با موضوع
نشست مجازی با موضوع "شهرسازی تاکتیکال: از ایده تا عمل"
نشست مجازی با موضوع "شهرسازی تاکتیکال: از ایده تا عمل"
اعطای نشان درجه یک هنری به آقای دکتر سیمون آیوازیان
اعطای نشان درجه یک هنری به آقای دکتر سیمون آیوازیان
اعطای نشان درجه یک هنری به آقای دکتر سیمون آیوازیان
برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق
برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق " روش شناسی تحقیق : مرور پیشینه ها"
برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق "روش شناسی تحقیق : مرور پیشینها
" بلبشو " جستاری در یک وضعیت
"بلبشو " جستاری در یک وضعیت نوشته دکتر سعید خاقانی توسط انتشارات علمی و فرهنگی
وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی: «جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی