بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

سیدامیر منصوری

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرضا ابراهیمی مجموعـه تفریحی - زیـارتی حاشیـه مسیل قمرود کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا ابراهیمی مجموعـه تفریحی - زیـارتی حاشیـه مسیل قمرود کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمیده ابرقویی فرد باز زنده‌سازی آرامستان‌ های متروکه داخل شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
حمیده ابرقویی فرد باز زنده‌سازی آرامستان‌ های متروکه داخل شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
محمد آتشین بار خیابان مقایسه تطبیقی منظر خیابان در تاریخ معاصر تهران دکتری دانلود 1392/06/31
محمد آتشین بار باغ سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/19
محمد آتشین بار خیابان مقایسه تطبیقی منظر خیابان در تاریخ معاصر تهران دکتری دانلود 1392/06/31
محمد آتشین بار باغ سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/19
دیزانی احسان باز زنده سازی مرکز تاریخی شهر قزوین کارشناسی ارشد
کتبی احمد ساماندهی محور تاریخی شهر ری و طراحی مرکز اوقات فراغت و فضای جمعی چشمه علی کارشناسی ارشد
آزاد احمدی مجموعه اقامتی و گردشگری زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1383
آزاد احمدی مجموعه اقامتی و گردشگری زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهگل احمدی پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مهگل احمدی پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
عرفان اخوان بهابادی کاریز تفرجگاهی در دل کویر دانلود 1396/04/11
عرفان اخوان بهابادی Qanat, a promenade in the desert دانلود 1396/04/11
عرفان اخوان بهابادی Qanat, a promenade in the desert کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
آل هاشمی آیدا رویکرد منظرین به زیرساخت‌های شهری راهبردهای توسعه شبکه‌های آبی تهران به مثابه زیرساخت منظرین دکتری
آل هاشمی آیدا بازیابی منظر پایدار شهر تهران بر پایه روددره ها کارشناسی ارشد
آیه آذرباشی ساماندهی منظر طبیعی رودخانه خشک شیراز حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
آیه آذرباشی ساماندهی منظر طبیعی رودخانه خشک شیراز حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
سمانه یاراحمدی بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سمانه یاراحمدی بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
زاهدان آرش مجموعه تفریحی - توریستی دریاچه استیل آستارا کارشناسی ارشد
غفاری میاب آرش معماری منظر فرودگاه دوشان‏تپه تهران کارشناسی ارشد
تماشایی آرمان تلفیق منظر تاریخی، منظر جدید و کاربست آن در طراحی محیطی باغ موزه قصر کارشناسی ارشد
احمدی آزاد مجموعه اقامتی و گردشگری زریبار کارشناسی ارشد
جعفری مورکانی یاسر منظر فرهنگی شهر،طراحی الگوی بصری منظر بین ادیانی خیابان سی تیرتهران کارشناسی ارشد
سمیرا اسکندری Landscape Design of Molavi drapery and upholstery bazaar following the historical bazaar concept کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
لیدا اسلامی طراحی منظر پایدار در حاشیه مرداب انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیدا اسلامی طراحی منظر پایدار در حاشیه مرداب انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مختار اسماعیلی طراحی تفرجگاه شهری تپه نازار (محله فرجه سنندج) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مختار اسماعیلی طراحی تفرجگاه شهری تپه نازار (محله فرجه سنندج) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزاد اعظم لطفی باز زنده سازی منظر تخت سلیمان (آذرگُشَسب) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
سروناز افشار طراحی و ساماندهی منظر شهری «چهارراه ولیعصر» تهران با رویکرد پایداری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
الناز اللهقلی لو The landscape design of Tehran Old Gate square (the entrance of Qazvin) دانلود 1396/04/11
الناز اللهقلی لو The landscape design of Tehran Old Gate square (the entrance of Qazvin) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
سروین الهی گذر زندگی طراحی مسیر گردشگری شهر ری به عنوان فضای جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سروین الهی گذر زندگی طراحی مسیر گردشگری شهر ری به عنوان فضای جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
آیدا آل هاشمی رویکرد منظرین به زیرساخت‌های شهری راهبردهای توسعه شبکه‌های آبی تهران به مثابه زیرساخت منظرین دکتری دانلود 1394/05/11
آیدا آل هاشمی بازیابی منظر پایدار شهر تهران بر پایه روددره ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
آیدا آل هاشمی بازیابی منظر پایدار شهر تهران بر پایه روددره ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سارا ایمانزاده طراحی منظر پردیس جدید دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
کیمیایی امید تعریف و طراحی ورودی غربی تهران کارشناسی ارشد
حیدری امیر منظر متروی ولیعصر با رویکرد توسعه پایدار حمل و نقل در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
پرنیان پور امیرحسین طراحی اطراف رودخانه درکه حدفاصل پل مدیریت و پل ملاصدرا کارشناسی ارشد
شریف‌آرانی امیرحسین طراحی سیستم اطلاعات مدیریت برای نهاد مدیریت تهیه و به روزآوری طرح‌های توسعه شهری تهران کارشناسی ارشد
حبیبی امین نقش منظر در روند تعادل بخشی به محیط و پایداری توسعه در محیط های انسان ساخت با تاکید بر زیبایی شناسی منظر
نگار امینی منظر بینابینی پیوستگی صنعت و طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
قوام پور انسیه مجموعه ورودی تهران از سمت آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد
آذرباشی آیه ساماندهی منظر طبیعی رودخانه خشک شیراز حاشیه چمران کارشناسی ارشد
برخوردار بابک طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد
حسین بانگیان طراحی و احیاء اکولوژیک ساختار شهر ، طبیعت و حومه مطالعه موردی : باغستان سنتی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
حسین بانگیان طراحی و احیاء اکولوژیک ساختار شهر ، طبیعت و حومه مطالعه موردی : باغستان سنتی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
سوده بانگیان ساماندهی منظر فضای زیر پلهای سواره نمونه موردی : پل یادگار امام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
سوده بانگیان ساماندهی منظر فضای زیر پلهای سواره نمونه موردی : پل یادگار امام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زهرا برخی شاید خانه طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 15 تهران کارشناسی دانلود 1386
زهرا برخی شاید خانه طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 15 تهران کارشناسی دانلود 1386
بابک برخوردار طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک برخوردار طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مجتهدی بهار طراحی منظر پایدار رودخانه خشک تبریز،با تأکید بر احیای شبکه باغهای چایکنار کارشناسی ارشد
جانی پور(جهان پور) بهروز سیر تحول معماری مسکن تهران در دوران پهلوی
مرتضی بهروز طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی بهروز طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1385
میثم بهروزی پارک رفتار ( مجتمع آموزشی - تفریحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
میثم بهروزی پارک رفتار ( مجتمع آموزشی - تفریحی) کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
مهدی پرتار نظرگاه صنعت محور تداوم شهر،بازآفرینی منظر پل سیاه نماد فراموش شده اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/25
امیرحسین پرنیان پور طراحی اطراف رودخانه درکه حدفاصل پل مدیریت و پل ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1386
امیرحسین پرنیان پور طراحی اطراف رودخانه درکه حدفاصل پل مدیریت و پل ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1386
دوست محمدی پروانه طراحی وساماندهی منظر طبیعی-تاریخی شهرخوانسار(نمونه موردی محله سرچشمه) کارشناسی ارشد
غضنفری پروانه طراحی منظر مجموعه چشمه علی دامغان کارشناسی ارشد
حسین پروین منظر جنگ طراحی بخشی از شهر خرمشهر با رویکرد باز زنده‌سازی خاطرات و ارزش‌های جنگ تحمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
رئیسیان پروری پژمان طراحی ساماندهی جداره بزرگراه یادگار امام در محدوده فرحزاد کارشناسی ارشد
محمود پورسراجیان مجموعه فرهنگی - توریستی پردیس دولت آباد کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/22
فرنوش پورصفوی طراحی محور گردشگری ده ونک کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
فرنوش پورصفوی طراحی محور گردشگری ده ونک کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
مینا تاج آبادی فراهانی طراحی محیطی پارک گاوازنگ کارشناسی دانلود 1383
مینا تاج آبادی فراهانی طراحی محیطی پارک گاوازنگ کارشناسی دانلود 1383
ندا تقی زاده افشاری مجمـوعـه تفریحـی تفرجگاهـی دریاچـه ارومیه کارشناسی دانلود 1384
ندا تقی زاده افشاری مجمـوعـه تفریحـی تفرجگاهـی دریاچـه ارومیه کارشناسی دانلود 1384
ندا تقی زاده افشاری پارک بانوان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/18
آرمان تماشایی تلفیق منظر تاریخی، منظر جدید و کاربست آن در طراحی محیطی باغ موزه قصر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
آرمان تماشایی تلفیق منظر تاریخی، منظر جدید و کاربست آن در طراحی محیطی باغ موزه قصر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
حمید ثروت‌جو طراحی مجموعه گردشگری - تفریحی لانیز در حاشیه آزاد‌راه تهران - شمال کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمید ثروت‌جو طراحی مجموعه گردشگری - تفریحی لانیز در حاشیه آزاد‌راه تهران - شمال کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهروز جانی پور(جهان پور) سیر تحول معماری مسکن تهران در دوران پهلوی دانلود 1379
بهروز جانی پور(جهان پور) سیر تحول معماری مسکن تهران در دوران پهلوی دکتری دانلود 1379
علی جاودانی منظرشهر: طراحی منظرین بخشی از بافت منطقه‌ی 19 با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
علی جاودانی منظرشهر: طراحی منظرین بخشی از بافت منطقه‌ی 19 با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
یاسر جعفری مورکانی منظر فرهنگی شهر،طراحی الگوی بصری منظر بین ادیانی خیابان سی تیرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
یاسر جعفری مورکانی منظر فرهنگی شهر،طراحی الگوی بصری منظر بین ادیانی خیابان سی تیرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
لاله جلال سهندی بازطراحی فضاهای نیمه باز شهری با تاکید بر معماری داخلی خانه های سنتی: (پیاده رو بلوار بسیج در شهر یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
لاله جلال سهندی بازطراحی فضاهای نیمه باز شهری با تاکید بر معماری داخلی خانه های سنتی: (پیاده رو بلوار بسیج در شهر یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
عبدالله جمالی معماری آب مجموعه تفریحی- گردشی دریاچه ولشت کارشناسی ارشد دانلود 1381
عبدالله جمالی معماری آب مجموعه تفریحی- گردشی دریاچه ولشت کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد جمشیدیان طراحی منظر استخر بزرگ سمنان با رویکرد منظر بومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمد جمشیدیان طراحی منظر استخر بزرگ سمنان با رویکرد منظر بومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
فرنوش چنگیزی آبگیر صحرای شمال(ساماندهی منظر حومه تالاب آلماگل) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
فرنوش چنگیزی آبگیر صحرای شمال(ساماندهی منظر حومه تالاب آلماگل) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
کریم حاجی زاده باستانی فضا و جامعه اردبیل در دوران اسلامی(از حاکمیت سلجوقیان تا پایان قاجار) دکتری دانلود 1389/06/31
کریم حاجی زاده باستانی فضا و جامعه اردبیل در دوران اسلامی(از حاکمیت سلجوقیان تا پایان قاجار) دانلود 1389/06/31
کاوه حاجی علی اکبری احیای ساختار اصلی و طراحی مرکز محله امام زاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1383
کاوه حاجی علی اکبری احیای ساختار اصلی و طراحی مرکز محله امام زاده یحیی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزانه حاجی قاسمی باز طراحی منظر محله شهرآرای تهران با رویکرد منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
فرزانه حاجی قاسمی باز طراحی منظر محله شهرآرای تهران با رویکرد منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
امین حبیبی نقش منظر در روند تعادل بخشی به محیط و پایداری توسعه در محیط های انسان ساخت با تاکید بر زیبایی شناسی منظر دکتری دانلود 1390/7/13
مهسا حبیبی منظر عمودی،حیات شهرطراحی منظر شهری نواب با رویکرد پستورالیسم کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
ریحانه حجتی طراحی منظر مرکز شهر جدید پردیس با رویکرد تقویت هویت فضا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
ریحانه حجتی طراحی منظر مرکز شهر جدید پردیس با رویکرد تقویت هویت فضا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
امیر حیدری منظر متروی ولیعصر با رویکرد توسعه پایدار حمل و نقل در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
امیر حیدری منظر متروی ولیعصر با رویکرد توسعه پایدار حمل و نقل در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
وحید حیدر نتاج هنجار شکل یابی باغ ایرانی؛ با تأکید بر نمونه های عصر صفوی کرانه جنوبی دریای خزر، نمونه های موردی: باغ های بهشهر دکتری دانلود 1389/11/17
وحید حیدر نتاج درنگی بر فرهنگ و طبیعت منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران - شمال ( مرزن آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1380
وحید حیدر نتاج درنگی بر فرهنگ و طبیعت منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران - شمال ( مرزن آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1380
دادخواه حسام طراحی دهکده گردشگری انشان (با رویکرد مبانی پایداری) کارشناسی ارشد
بانگیان حسین طراحی و احیاء اکولوژیک ساختار شهر ، طبیعت و حومه مطالعه موردی : باغستان سنتی قزوین کارشناسی ارشد
پروین حسین منظر جنگ طراحی بخشی از شهر خرمشهر با رویکرد باز زنده‌سازی خاطرات و ارزش‌های جنگ تحمیلی کارشناسی ارشد
سحر سادات حسینی بالاجاده ساماندهی منظر بلوار شهید صیاد شیرازی ، شهر گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
سحر سادات حسینی بالاجاده ساماندهی منظر بلوار شهید صیاد شیرازی ، شهر گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
زهرا السادات حسینی نسب ساماندهی مسیل شهری یزد با رویکرد منظر شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
ثروت‌جو حمید طراحی مجموعه گردشگری - تفریحی لانیز در حاشیه آزاد‌راه تهران - شمال کارشناسی ارشد
ملکی حمید آکواریوم دریایی تهران کارشناسی ارشد
علاءالدین ختائی برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
علاءالدین ختائی برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
میثم خلیل پور طرح منظر شهری نواب جدید (حد فاصل بریانک تا پل هلال احمر) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/25
حسام دادخواه طراحی دهکده گردشگری انشان (با رویکرد مبانی پایداری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
حسام دادخواه طراحی دهکده گردشگری انشان (با رویکرد مبانی پایداری) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
احسان دیزانی باز زنده سازی مرکز تاریخی شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1386
احسان دیزانی باز زنده سازی مرکز تاریخی شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرزانه السادات دهقان بنادکی طراحی منظر کوهریگ شهرستان مهریز استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
پروانه دوست محمدی طراحی وساماندهی منظر طبیعی-تاریخی شهرخوانسار(نمونه موردی محله سرچشمه) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/8
پروانه دوست محمدی طراحی وساماندهی منظر طبیعی-تاریخی شهرخوانسار(نمونه موردی محله سرچشمه) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/8
ضیا شاکری رامین طراحی منظر شهری خیابان انقلاب تهران کارشناسی ارشد
زینت ربیعی طراحی و ساماندهی منظر میدان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینت ربیعی طراحی و ساماندهی منظر میدان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
ژیلا رجبی طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
ژیلا رجبی طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
حجتی ریحانه طراحی منظر مرکز شهر جدید پردیس با رویکرد تقویت هویت فضا کارشناسی ارشد
زهرا رستگاری تفرجگاه ساحلی دز در لبه بافت تاریخی دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا رستگاری تفرجگاه ساحلی دز در لبه بافت تاریخی دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1385
رفعت رسول تلاقی تاریخ و طبیعت، طراحی منظر شهری قلمرو بقعه امام زاده صالح در محله تجریش کارشناسی ارشد
علیزاده رسول باغ برکه ها (مجتمع تفریحی - توریستی شهرستان لنگرود) استخر کیا کلایه کارشناسی ارشد
کیانی هاشمی رشا دگردیسی یک گره شهری با رویکرد عملیات میدانی باز آفرینی فضای شهری در تلاقی با شریان های عبوری در گره شهری شریعتی- صدر کارشناسی ارشد
کولیوند رضا هم آوایی عینیت و ذهنیت در شهر:طراحی فضای باز شهری در مرکز تاریخی ملایر کارشناسی ارشد
مریم رضایی قلعه «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در محور مشترک شهر آران وبیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
مریم رضایی قلعه «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در محور مشترک شهر آران وبیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
نعیمه رضائی ساماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد کارشناسی ارشد دانلود 1382
نعیمه رضائی ساماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد رضوان ساماندهی فضاهای جمعی در شهرک اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
محمد رضوان ساماندهی فضاهای جمعی در شهرک اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
رسول رفعت تلاقی تاریخ و طبیعت، طراحی منظر شهری قلمرو بقعه امام زاده صالح در محله تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مریم رمضانی «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران¬و¬بیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
مریم رمضانی «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران¬و¬بیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
شبنم رهبر بهبهانی طراحی گورستان شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
شبنم رهبر بهبهانی طراحی گورستان شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعیده ره پیما پارک جنگلی وکیل آباد (دروازه طبیعت) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعیده ره پیما پارک جنگلی وکیل آباد (دروازه طبیعت) کارشناسی ارشد دانلود 1384
شمسی زاده ملکی روح الله بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری کارشناسی ارشد
پژمان رئیسیان پروری طراحی ساماندهی جداره بزرگراه یادگار امام در محدوده فرحزاد کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سیدعلی زارع بازستانی شهر از سلطه خودرو" طراحی نظرگاه به عنوان فضای جمعی بر روی پل صدر" کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
سیدعلی زارع بازستانی شهر از سلطه خودرو" طراحی نظرگاه به عنوان فضای جمعی بر روی پل صدر" کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
آرش زاهدان مجموعه تفریحی - توریستی دریاچه استیل آستارا کارشناسی ارشد دانلود 1379
آرش زاهدان مجموعه تفریحی - توریستی دریاچه استیل آستارا کارشناسی ارشد دانلود 1379
مائده یزدانی رستم طراحی منظر امامزادگان عین علی وزین علی در راستای احیای بافت پونک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
زهرا زمانی طراحی معماری منظر حیاط مدرسه ابتدایی دخترانه شهدا در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
ربیعی زینت طراحی و ساماندهی منظر میدان بهارستان کارشناسی ارشد
مرجانه زندی ساماندهی منظر رود - دره دار آباد ( با محوریت منظر پایدار شهری ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
برخی زهرا شاید خانه طراحی مجموعه مسکونی در منطقه 15 تهران کارشناسی
رستگاری زهرا تفرجگاه ساحلی دز در لبه بافت تاریخی دزفول کارشناسی ارشد
زمانی زهرا طراحی معماری منظر حیاط مدرسه ابتدایی دخترانه شهدا در تهران کارشناسی ارشد
نیری زهرا طراحی منظر حاشیه دریاچه مهارلو با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
یوسفی زهرا نقش مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (بانگاهی خاص بر سازمان نوسازی شهر تهران) کارشناسی ارشد
شیرازی زهره طراحی منظر شهری میدان امیرچقماق یزد با رویکرد فضای جمعی در مرکز تاریخی شهر کارشناسی ارشد
رجبی ژیلا طراحی منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد
ایمانزاده سارا طراحی منظر پردیس جدید دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شعبانیان سارا بازآفرینی منظربلوار معلم رامسر کارشناسی ارشد
گلستانی عراقی سارا طراحی و ساماندهی منظر رودخانه خشک اراک با رویکرد فضاهای پایدار شهری کارشناسی ارشد
فاطمه ساغرچی باغ - مزار سهراب سپهری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
فاطمه ساغرچی باغ - مزار سهراب سپهری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
نوش آفرین ساناز ساماندهی و طراحی منظر روستا - شهر باغچاله در تهران کارشناسی ارشد
واعظ زاده ساناز احیای هویت و ساماندهی ساحل میرمهنا ( جزیره کیش) کارشناسی ارشد
حسینی بالاجاده سحر سادات ساماندهی منظر بلوار شهید صیاد شیرازی ، شهر گرگان کارشناسی ارشد
زارع سیدعلی بازستانی شهر از سلطه خودرو" طراحی نظرگاه به عنوان فضای جمعی بر روی پل صدر" کارشناسی ارشد
نفیسه سیده طراحی منظر تپه‌های حاصل از نخاله‌های عمرانی-ساختمانی شمال شرق تهران با استفاده از الگوی محیط‌های آموزش‌دهنده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
نفیسه سیده طراحی منظر تپه‌های حاصل از نخاله‌های عمرانی-ساختمانی شمال شرق تهران با استفاده از الگوی محیط‌های آموزش‌دهنده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
طاهری موسوی سیده سمیه ساماندهی منظر شهری گذر فرهنگی- تاریخی شیراز کارشناسی ارشد
الهی سروین گذر زندگی طراحی مسیر گردشگری شهر ری به عنوان فضای جمعی کارشناسی ارشد
غلامپور سعید باز طراحی و ساماندهی محوطه اطراف آرامگاه سعدی شیرازی با رویکرد خلق منظری نمادین کارشناسی ارشد
وزیری نسب سعید مجتمع اقامتی ـ توریستی واقع در کلار دشت کارشناسی ارشد
محمد سعید بنی اشراف ساماندهی و احیاء بافت پیرامونی امامزاده صالح( ع) کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد سعید بنی اشراف ساماندهی و احیاء بافت پیرامونی امامزاده صالح( ع) کارشناسی ارشد دانلود 1380
ره پیما سعیده پارک جنگلی وکیل آباد (دروازه طبیعت) کارشناسی ارشد
ندا سلسبیلی طراحی پارک آبی کارشناسی دانلود 1387/11/30
لیلا سلطانی ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیلا سلطانی ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهرداد سلطانی طراحی مجموعه رفاهی- گردشگری و منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهرداد سلطانی معنا، الگو و مطلوبیت در فضای معماری دانلود 1391/12/23
مهرداد سلطانی طراحی مجموعه رفاهی- گردشگری و منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهرداد سلطانی معنا، الگو و مطلوبیت در فضای معماری دکتری دانلود 1391/12/23
صبا سلطان قرائی طراحی منظر شهری بستر مهران رود در محدوده صاحب الامر تبریز برای کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
صبا سلطان قرائی طراحی منظر شهری بستر مهران رود در محدوده صاحب الامر تبریز برای کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مصطفی سلطان محمدی طراحی منظر موقت در مرکز شهر تهران( نمونه موردی: محدوده ی متروی ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
مصطفی سلطان محمدی طراحی منظر موقت در مرکز شهر تهران( نمونه موردی: محدوده ی متروی ولیعصر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
مصباح نمینی سلماز معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن کارشناسی ارشد
یاراحمدی سمانه بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهران کارشناسی ارشد
ضامنی سمانه بازطراحی ورودی شرقی شهر ساری(رویکرد اکولوژیک) کارشناسی ارشد
عابدی دهقی سمیرا تبدیل باغ تاریخی اعلم السلطنه به فضای جمعی ، در مقیاس محلی با رویکرد پایداری اجتماعی کارشناسی ارشد
ناصری سینا طراحی منظر سایت مسکن مهر تهرانسر با رویکرد پایداری اجتماعی با هدف کاهش بزه کارشناسی ارشد
بانگیان سوده ساماندهی منظر فضای زیر پلهای سواره نمونه موردی : پل یادگار امام کارشناسی ارشد
مهسا شایسته صادقیان طراحی لبه شهر تهران( لبه شمالغرب در محدوده پارک کوهسار) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رهبر بهبهانی شبنم طراحی گورستان شرق تهران کارشناسی ارشد
زهره شیرازی طراحی منظر شهری میدان امیرچقماق یزد با رویکرد فضای جمعی در مرکز تاریخی شهر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
امیرحسین شریف‌آرانی طراحی سیستم اطلاعات مدیریت برای نهاد مدیریت تهیه و به روزآوری طرح‌های توسعه شهری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/09
امیرحسین شریف‌آرانی طراحی سیستم اطلاعات مدیریت برای نهاد مدیریت تهیه و به روزآوری طرح‌های توسعه شهری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/09
سارا شعبانیان بازآفرینی منظربلوار معلم رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
روح الله شمسی زاده ملکی بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
مولود شهسوارگر مادی، شریانی از حیات و هویت در منظر شهر ( نمونه موردی: بازخوانی منظر مادی شایج ، محله جلفای اصفهان ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
لادن صادقیان میراث جهانی ارگ بم ومنظر فرهنگی آن ( طرح ساماندهی واحیای فضای پیرامونی ارگ بم کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
مریم صالحپوراسکویی پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم صالحپوراسکویی پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد دانلود 1384
صنم صالح زاده احیاء و بازآفرینی منظر شهری خیابان لاله زار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سلطان قرائی صبا طراحی منظر شهری بستر مهران رود در محدوده صاحب الامر تبریز برای کارشناسی ارشد
مشایخی صدیقه Urban art minor role in the diversification of the bodies of the urban landscape کارشناسی ارشد
صالح زاده صنم احیاء و بازآفرینی منظر شهری خیابان لاله زار کارشناسی ارشد
رامین ضیا شاکری طراحی منظر شهری خیابان انقلاب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
رامین ضیا شاکری طراحی منظر شهری خیابان انقلاب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
سمانه ضامنی بازطراحی ورودی شرقی شهر ساری(رویکرد اکولوژیک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
سمانه ضامنی بازطراحی ورودی شرقی شهر ساری(رویکرد اکولوژیک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
سیده سمیه طاهری موسوی ساماندهی منظر شهری گذر فرهنگی- تاریخی شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
سیده سمیه طاهری موسوی ساماندهی منظر شهری گذر فرهنگی- تاریخی شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
مهسا طیبی فر نظرگاه شهری بام تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهسا طیبی فر نظرگاه شهری بام تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیرا عابدی دهقی تبدیل باغ تاریخی اعلم السلطنه به فضای جمعی ، در مقیاس محلی با رویکرد پایداری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
علی عاشوری پیاده راه حرم (طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم) کارشناسی ارشد دانلود 1388/6/31
کرباسی عاطفه طراحی پارک ورودی شهر نجف آباد کارشناسی ارشد
جمالی عبدالله معماری آب مجموعه تفریحی- گردشی دریاچه ولشت کارشناسی ارشد
گوران عرفانی طرح منظر شهری محله جدید دگران سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1385
گوران عرفانی طرح منظر شهری محله جدید دگران سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد حسین عسکرزاده طراحی منظر شهری محله عودلاجان با رویکرد اجتماعی توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
مرتضی عسگرزاده طراحی پروژه باغ در باغ با توجه به خواسته های مردمی - نمونه موردی محوطـه هشت دستـگاه دانشکـده کشاورزی کـرج دانشگاه تهـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرتضی عسگرزاده طراحی پروژه باغ در باغ با توجه به خواسته های مردمی - نمونه موردی محوطـه هشت دستـگاه دانشکـده کشاورزی کـرج دانشگاه تهـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مینو عصاری Vertical Landscape and Green Bridge In Yadegar Emam Highway کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مینو عصاری Vertical Landscape and Green Bridge In Yadegar Emam Highway دانلود 1395/11/26
علیمحمدی عطرشان بوستان مادر کارشناسی ارشد
جاودانی علی منظرشهر: طراحی منظرین بخشی از بافت منطقه‌ی 19 با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد
عاشوری علی پیاده راه حرم (طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم) کارشناسی ارشد
نیکوصفت علی باغ - موزه آب کارشناسی ارشد
ختائی علاءالدین برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد
فریدنی علیرضا طراحی معماری منظر ساحل راکوی- نیویورک با رویکرد همزیستی با بالا آمدن سطح آب و طوفان کارشناسی ارشد
لطفی علیرضا پایانه مسافری اتوبوس شرق تهران کارشناسی ارشد
منعام علیرضا باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد
رسول علیزاده باغ برکه ها (مجتمع تفریحی - توریستی شهرستان لنگرود) استخر کیا کلایه کارشناسی ارشد دانلود 1381
رسول علیزاده باغ برکه ها (مجتمع تفریحی - توریستی شهرستان لنگرود) استخر کیا کلایه کارشناسی ارشد دانلود 1381
عطرشان علیمحمدی بوستان مادر کارشناسی ارشد دانلود 1385
عطرشان علیمحمدی بوستان مادر کارشناسی ارشد دانلود 1385
پروانه غضنفری طراحی منظر مجموعه چشمه علی دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
پروانه غضنفری طراحی منظر مجموعه چشمه علی دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
آرش غفاری میاب معماری منظر فرودگاه دوشان‏تپه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
آرش غفاری میاب معماری منظر فرودگاه دوشان‏تپه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سعید غلامپور باز طراحی و ساماندهی محوطه اطراف آرامگاه سعدی شیرازی با رویکرد خلق منظری نمادین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
ساغرچی فاطمه باغ - مزار سهراب سپهری کارشناسی ارشد
مرتضوی فائزه طراحی محور پایدار شهری(جبهه شرقی خیابان چهارباغ و باغ های صفوی پشت آن) کارشناسی ارشد
علیرضا فریدنی طراحی معماری منظر ساحل راکوی- نیویورک با رویکرد همزیستی با بالا آمدن سطح آب و طوفان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
اعظم لطفی فرزاد باز زنده سازی منظر تخت سلیمان (آذرگُشَسب) کارشناسی ارشد
حاجی قاسمی فرزانه باز طراحی منظر محله شهرآرای تهران با رویکرد منظر شهری دوستدار کودک کارشناسی ارشد
پورصفوی فرنوش طراحی محور گردشگری ده ونک کارشناسی ارشد
چنگیزی فرنوش آبگیر صحرای شمال(ساماندهی منظر حومه تالاب آلماگل) کارشناسی ارشد
فهیمه فرنوش Designing Of Viewpoint With The Approach Of Revitalizing Shiraz Historical Landscape کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
فهیمه فرنوش Designing Of Viewpoint With The Approach Of Revitalizing Shiraz Historical Landscape دانلود 1395/11/26
هادی فرهاد باغ فرهنگ کارشناسی ارشد
مهدا فروغی Landscape design of Doolab neighourhood (with collaborative landscape design approach) دانلود 1396/06/28
مهدا فروغی Landscape design of Doolab neighourhood (with collaborative landscape design approach) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهدا فروغی Landscape design of Doolab neighourhood (with collaborative landscape design approach) دانلود 1396/06/28
ندا قاضی زاده مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد دانلود 1384
ندا قاضی زاده مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد 1384
نرگس قیم امانی تأثیر دلبستگی مکانی و خاطره جمعی در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری بازآفرینی منظر گذر ابولفضل خویینی‌های (برق سابق) شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
انسیه قوام پور مجموعه ورودی تهران از سمت آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد دانلود 1384
انسیه قوام پور مجموعه ورودی تهران از سمت آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهسا کاشی فرد طراحی مرکز محله هفت چنار با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی ( نمونه موردی – امامزاده معصوم ع ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مهسا کاشی فرد طراحی مرکز محله هفت چنار با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی ( نمونه موردی – امامزاده معصوم ع ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
نرگسی کامبیز مجتمع گردشگری جزایر دریاچه ارومیه (کبودان) کارشناسی ارشد
رشا کیانی هاشمی دگردیسی یک گره شهری با رویکرد عملیات میدانی باز آفرینی فضای شهری در تلاقی با شریان های عبوری در گره شهری شریعتی- صدر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
حاجی علی اکبری کاوه احیای ساختار اصلی و طراحی مرکز محله امام زاده یحیی کارشناسی ارشد
احمد کتبی ساماندهی محور تاریخی شهر ری و طراحی مرکز اوقات فراغت و فضای جمعی چشمه علی کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد کتبی ساماندهی محور تاریخی شهر ری و طراحی مرکز اوقات فراغت و فضای جمعی چشمه علی کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان کرامتی نیارق رویکرد منظرین در نقش آفرینی مرکزیت تاریخی طبیعی شهر اردبیل (با محوریت محله جمعه مسجد اردبیل) دانلود 1396/04/11
احسان کرامتی نیارق رویکرد منظرین در نقش آفرینی مرکزیت تاریخی طبیعی شهر اردبیل (با محوریت محله جمعه مسجد اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
احسان کرامتی نیارق رویکرد منظرین در نقش آفرینی مرکزیت تاریخی طبیعی شهر اردبیل (با محوریت محله جمعه مسجد اردبیل) دانلود 1396/04/11
عاطفه کرباسی طراحی پارک ورودی شهر نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1384
عاطفه کرباسی طراحی پارک ورودی شهر نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1384
حاجی زاده باستانی کریم فضا و جامعه اردبیل در دوران اسلامی(از حاکمیت سلجوقیان تا پایان قاجار)
میترا کریمی یادمان تاریخ و تمدن در طاق بستان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1384
میترا کریمی یادمان تاریخ و تمدن در طاق بستان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرداد کریمی مشاور نقش بلندمرتبه سازی در منظر شهری (نمونه موردی: تهران) دکتری دانلود 1389/12/15
امید کیمیایی تعریف و طراحی ورودی غربی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
امید کیمیایی تعریف و طراحی ورودی غربی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
رضا کولیوند هم آوایی عینیت و ذهنیت در شهر:طراحی فضای باز شهری در مرکز تاریخی ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
سارا گلستانی عراقی طراحی و ساماندهی منظر رودخانه خشک اراک با رویکرد فضاهای پایدار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
سارا گلستانی عراقی طراحی و ساماندهی منظر رودخانه خشک اراک با رویکرد فضاهای پایدار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
مهسا گودرزی منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهسا گودرزی منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1385
عرفانی گوران طرح منظر شهری محله جدید دگران سنندج کارشناسی ارشد
صادقیان لادن میراث جهانی ارگ بم ومنظر فرهنگی آن ( طرح ساماندهی واحیای فضای پیرامونی ارگ بم کارشناسی ارشد
جلال سهندی لاله بازطراحی فضاهای نیمه باز شهری با تاکید بر معماری داخلی خانه های سنتی: (پیاده رو بلوار بسیج در شهر یزد) کارشناسی ارشد
اسلامی لیدا طراحی منظر پایدار در حاشیه مرداب انزلی کارشناسی ارشد
مریم لسان ساماندهی و احیاء محور فرهنگی-تاریخی-گردشگری نیاسر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
مریم لسان ساماندهی و احیاء محور فرهنگی-تاریخی-گردشگری نیاسر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
علیرضا لطفی پایانه مسافری اتوبوس شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا لطفی پایانه مسافری اتوبوس شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
سلطانی لیلا ساماندهی و معماری منظرگنجنامه همدان کارشناسی ارشد
یزدانی رستم مائده طراحی منظر امامزادگان عین علی وزین علی در راستای احیای بافت پونک کارشناسی ارشد
کریمی میترا یادمان تاریخ و تمدن در طاق بستان کرمانشاه کارشناسی ارشد
بهروزی میثم پارک رفتار ( مجتمع آموزشی - تفریحی) کارشناسی ارشد
خلیل پور میثم طرح منظر شهری نواب جدید (حد فاصل بریانک تا پل هلال احمر) کارشناسی ارشد
بهار مجتهدی طراحی منظر پایدار رودخانه خشک تبریز،با تأکید بر احیای شبکه باغهای چایکنار کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
آتشین بار محمد خیابان مقایسه تطبیقی منظر خیابان در تاریخ معاصر تهران دکتری
آتشین بار محمد باغ سنگ کارشناسی ارشد
جمشیدیان محمد طراحی منظر استخر بزرگ سمنان با رویکرد منظر بومی کارشناسی ارشد
رضوان محمد ساماندهی فضاهای جمعی در شهرک اکباتان کارشناسی ارشد
سعید بنی اشراف محمد ساماندهی و احیاء بافت پیرامونی امامزاده صالح( ع) کارشناسی ارشد
عسکرزاده محمد حسین طراحی منظر شهری محله عودلاجان با رویکرد اجتماعی توسعه پایدار کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمدرضا مجموعـه تفریحی - زیـارتی حاشیـه مسیل قمرود کارشناسی ارشد
مهربانی گلزار محمدرضا ساماندهی و احیای مجموعه باغ های پاسارگاد کارشناسی ارشد
شبنم محمدزاده طراحی منظر قلمرو مسجد کبود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
شبنم محمدزاده طراحی منظر قلمرو مسجد کبود دانلود 1395/11/26
شبنم محمدزاده طراحی منظر قلمرو مسجد کبود دانلود 1395/11/26
پورسراجیان محمود مجموعه فرهنگی - توریستی پردیس دولت آباد کارشناسی
اسماعیلی مختار طراحی تفرجگاه شهری تپه نازار (محله فرجه سنندج) کارشناسی ارشد
الناز مرتاضی مهربانی احیای منظر خیابان ولی عصر حد فاصل چهار راه پارک وی تا میدان ونک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
الناز مرتاضی مهربانی احیای منظر خیابان ولی عصر حد فاصل چهار راه پارک وی تا میدان ونک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
بهروز مرتضی طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد
عسگرزاده مرتضی طراحی پروژه باغ در باغ با توجه به خواسته های مردمی - نمونه موردی محوطـه هشت دستـگاه دانشکـده کشاورزی کـرج دانشگاه تهـران کارشناسی ارشد
همتی مرتضی طراحی ساحل رودخانه کارون با رویکرد سازگاری کارشناسی ارشد
فائزه مرتضوی طراحی محور پایدار شهری(جبهه شرقی خیابان چهارباغ و باغ های صفوی پشت آن) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
زندی مرجانه ساماندهی منظر رود - دره دار آباد ( با محوریت منظر پایدار شهری ) کارشناسی ارشد
رضایی قلعه مریم «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در محور مشترک شهر آران وبیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد
رمضانی مریم «منظر خیابان» طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران¬و¬بیدگل با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد
صالحپوراسکویی مریم پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد
لسان مریم ساماندهی و احیاء محور فرهنگی-تاریخی-گردشگری نیاسر کارشناسی ارشد
مهدوی مقدم مژده سادات طراحی منظر گذر امازاده یحیی با تکیه بر منظر تاریخی محله کارشناسی ارشد
منا مسعودلواسانی ساماندهی منظر فضاهای باز شهر تهران با رویکرد پایداری اجتماعی (طراحی گذر فرهنگ و هنر پارک لاله) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/29
صدیقه مشایخی Urban art minor role in the diversification of the bodies of the urban landscape کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
صدیقه مشایخی Urban art minor role in the diversification of the bodies of the urban landscape کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
سلماز مصباح نمینی معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
سلماز مصباح نمینی معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
سلطان محمدی مصطفی طراحی منظر موقت در مرکز شهر تهران( نمونه موردی: محدوده ی متروی ولیعصر) کارشناسی ارشد
امین مقصودی بازطراحی منظر شهری شوشتر نو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امین مقصودی بازطراحی منظر شهری شوشتر نو دانلود 1396/06/28
امین مقصودی بازطراحی منظر شهری شوشتر نو دانلود 1396/06/28
حمید ملکی آکواریوم دریایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمید ملکی آکواریوم دریایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
مسعودلواسانی منا ساماندهی منظر فضاهای باز شهر تهران با رویکرد پایداری اجتماعی (طراحی گذر فرهنگ و هنر پارک لاله) کارشناسی ارشد
تاج آبادی فراهانی مینا طراحی محیطی پارک گاوازنگ کارشناسی
علیرضا منعام باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا منعام باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد دانلود 1384
پرتار مهدی نظرگاه صنعت محور تداوم شهر،بازآفرینی منظر پل سیاه نماد فراموش شده اهواز کارشناسی ارشد
عاطفه مهدوی گلوجه بازطراحی منظرِ میدان امام حسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
عاطفه مهدوی گلوجه بازطراحی منظرِ میدان امام حسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
مژده سادات مهدوی مقدم طراحی منظر گذر امازاده یحیی با تکیه بر منظر تاریخی محله کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمدرضا مهربانی گلزار ساماندهی و احیای مجموعه باغ های پاسارگاد کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا مهربانی گلزار ساماندهی و احیای مجموعه باغ های پاسارگاد کارشناسی ارشد دانلود 1386
سلطانی مهرداد طراحی مجموعه رفاهی- گردشگری و منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد
سلطانی مهرداد معنا، الگو و مطلوبیت در فضای معماری
کریمی مشاور مهرداد نقش بلندمرتبه سازی در منظر شهری (نمونه موردی: تهران)
حبیبی مهسا منظر عمودی،حیات شهرطراحی منظر شهری نواب با رویکرد پستورالیسم کارشناسی ارشد
شایسته صادقیان مهسا طراحی لبه شهر تهران( لبه شمالغرب در محدوده پارک کوهسار) کارشناسی ارشد
طیبی فر مهسا نظرگاه شهری بام تهران کارشناسی ارشد
کاشی فرد مهسا طراحی مرکز محله هفت چنار با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی ( نمونه موردی – امامزاده معصوم ع ) کارشناسی ارشد
گودرزی مهسا منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد
احمدی مهگل پارک- بازار ماهی در بندرعباس کارشناسی ارشد
نیک‌آرا موفقی طراحی و سامان دهی مرکز شهر کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1385
نیک‌آرا موفقی طراحی و سامان دهی مرکز شهر کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1385
شهسوارگر مولود مادی، شریانی از حیات و هویت در منظر شهر ( نمونه موردی: بازخوانی منظر مادی شایج ، محله جلفای اصفهان ) کارشناسی ارشد
سینا ناصری طراحی منظر سایت مسکن مهر تهرانسر با رویکرد پایداری اجتماعی با هدف کاهش بزه کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/06
سینا ناصری طراحی منظر سایت مسکن مهر تهرانسر با رویکرد پایداری اجتماعی با هدف کاهش بزه کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/06
تقی زاده افشاری ندا مجمـوعـه تفریحـی تفرجگاهـی دریاچـه ارومیه کارشناسی
تقی زاده افشاری ندا پارک بانوان کارشناسی ارشد
سلسبیلی ندا طراحی پارک آبی کارشناسی
قاضی زاده ندا مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد
زهرا نیری طراحی منظر حاشیه دریاچه مهارلو با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
قیم امانی نرگس تأثیر دلبستگی مکانی و خاطره جمعی در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری بازآفرینی منظر گذر ابولفضل خویینی‌های (برق سابق) شهر قزوین کارشناسی ارشد
کامبیز نرگسی مجتمع گردشگری جزایر دریاچه ارومیه (کبودان) کارشناسی ارشد دانلود 1381
کامبیز نرگسی مجتمع گردشگری جزایر دریاچه ارومیه (کبودان) کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضائی نعیمه ساماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد کارشناسی ارشد
سیده نفیسه طراحی منظر تپه‌های حاصل از نخاله‌های عمرانی-ساختمانی شمال شرق تهران با استفاده از الگوی محیط‌های آموزش‌دهنده کارشناسی ارشد
موفقی نیک‌آرا طراحی و سامان دهی مرکز شهر کامیاران کارشناسی ارشد
علی نیکوصفت باغ - موزه آب کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی نیکوصفت باغ - موزه آب کارشناسی ارشد دانلود 1380
ساناز نوش آفرین ساماندهی و طراحی منظر روستا - شهر باغچاله در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
ساناز نوش آفرین ساماندهی و طراحی منظر روستا - شهر باغچاله در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فرهاد هادی باغ فرهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرهاد هادی باغ فرهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرتضی همتی طراحی ساحل رودخانه کارون با رویکرد سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
مرتضی همتی طراحی ساحل رودخانه کارون با رویکرد سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
زینب هنزکیان باز طراحی منظر میدان هفت تیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
زینب هنزکیان Haft-e-Tir Square's Landscape Redesign کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
زینب هنزکیان باز طراحی منظر میدان هفت تیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
ساناز واعظ زاده احیای هویت و ساماندهی ساحل میرمهنا ( جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1384
ساناز واعظ زاده احیای هویت و ساماندهی ساحل میرمهنا ( جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدر نتاج وحید درنگی بر فرهنگ و طبیعت منطقه استراحت در حاشیه آزاد راه تهران - شمال ( مرزن آباد) کارشناسی ارشد
حیدر نتاج وحید هنجار شکل یابی باغ ایرانی؛ با تأکید بر نمونه های عصر صفوی کرانه جنوبی دریای خزر، نمونه های موردی: باغ های بهشهر
سعید وزیری نسب مجتمع اقامتی ـ توریستی واقع در کلار دشت کارشناسی ارشد دانلود 1380
سعید وزیری نسب مجتمع اقامتی ـ توریستی واقع در کلار دشت کارشناسی ارشد دانلود 1380
زهرا یوسفی نقش مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (بانگاهی خاص بر سازمان نوسازی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا یوسفی نقش مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (بانگاهی خاص بر سازمان نوسازی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1386
آیدا آل هاشمی نگاه منظرین در توسعه زیر ساختهای طبیعی درون شهر دکتری تخصصی Ph.D
رضا کولیوند هم آوایی عینیت و ذهنیت در شهر:طراحی فضای باز شهری در مرکز تاریخی ملایر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود 1393/12/10

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منظر معاصر 9101411 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح منظر 2 9101413 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1397
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
منظر شهری 9101421 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
منظر معاصر 9101411 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طرح منظر 2 9101413 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
سمینار تخصصی 2 (مطالعات بین فرهنگی در معماری منظر) 9101562 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار تخصصی 1 (نظریه های معماری منظر) 9101561 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
منظر شهری 9101421 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
منظر معاصر 9101411 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
طرح منظر 2 9101413 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح منظر 3 9101414 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1395
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
منظر شهری 9101421 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
منظر معاصر 9101411 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
طرح منظر 2 9101413 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/30 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار تخصصی 2 (مطالعات بین فرهنگی در معماری منظر) 9101562 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1395/03/28 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح منظر 3 9101414 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) | - ترم اول 1394
مبانی نظری و حکمت منظر 9101410 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 11:00 - 13:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2