بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهام فلاح

الهام فلاح

الهام فلاح    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 03 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1402
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 02 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
نمایش 4 نتیجه