بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه سادات قادری طراحی کتابخانه سبز دانشگاه تهران کارشناسی
فاطمه صابری خانه نوآوری بانوان کارشناسی
بهزاد توکل باز طراحی مفصل درون و بیرون مسجد خسرو اردستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
بیان معماری 3 9101529 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
طراحی معماری 1 9101604 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 3 9101529 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 03 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
بیان معماری 1 9101113 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
بیان معماری 3 9101529 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2