بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرزاد ارادتی بهینه سازی تهویه طبیعی از طریق پنجره های یک طرفه به منظور مقابله با گسترش عوامل بیماری زا در فضاهای آموزشی شهر تهران کارشناسی ارشد
هنگامه خواجه پور معماری سبز وجغرافیای سبز کارشناسی ارشد
محمدجواد نوذری کانون سبز (طراحی کاخ جوان، همساز با اقلیم) کارشناسی ارشد
امیرصالح طائفی اقدم بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرژِ ی ساختمان در اقلیم تهران کارشناسی ارشد
شایلان زارعی هروی بررسی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر از نور خورشید در فضای اداری کارشناسی ارشد
مرضیه ستایش تقلید ساختمان از رفتار حرارتی بدن انسان کارشناسی ارشد
فریدون سعیدی روان طراحی سردخانه‌های محصولات کشاورزی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اصلان محمدی کشکولی طراحی سیستم پوسته‌ی سازگار و پاسخگو به اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حسن آزاد رهیافتی تحلیلی به نگرش فرمی در طراحی آدیتوریوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
طائفی اقدم امیر صالح بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرِژی ساختمان در اقلیم تهران کارشناسی ارشد
حسین باستانی طراحی یک ساختمان اداری با استفاده از فتوولتائیک ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضایی بهزاد مرکز فرهنگی نور (منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد
سوده تیرگر طراحی مرکز فرهنگی - تربیتی ( بلوار مرزداران - منطقه 2 تهران) کارشناسی دانلود 1385
آزاد حسن رهیافتی تحلیلی به نگرش فرمی در طراحی آدیتوریوم کارشناسی ارشد
باستانی حسین طراحی یک ساختمان اداری با استفاده از فتوولتائیک ها کارشناسی ارشد
محمد حق شناس طراحی و محاسبه سایه‌اندازهای طیفی جدید (و تأثیر آن بر انرژی و نور طبیعی ورودی ساختمان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
هنگامه خواجه پور معماری سبز در جغرافیای سبز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
بهزاد رضایی مرکز فرهنگی نور (منطقه 5 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1384
شایلان زارعی هروی بهینه سازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر ازنور خورشید در فضاهای اداری شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 91/11/28
فرزین زمانیان طراحی دهکده پژوهشی، آموزشی معماری همساز با طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مرضیه ستایش تقلید ساختمان از رفتار حرارتی بدن انسان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
شجاعی پور سلمان طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد
تیرگر سوده طراحی مرکز فرهنگی - تربیتی ( بلوار مرزداران - منطقه 2 تهران) کارشناسی
زارعی هروی شایلان بهینه سازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر ازنور خورشید در فضاهای اداری شهر تهران کارشناسی ارشد
سلمان شجاعی پور طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
امیر صالح طائفی اقدم بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرِژی ساختمان در اقلیم تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
نظام الدین عنبری روزبهانی پایداری سازی معماری : ریزاقلیمها ، پوسته های سازگار و تاثیرات آنها بر ساختار معماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زمانیان فرزین طراحی دهکده پژوهشی، آموزشی معماری همساز با طبیعت کارشناسی ارشد
حق شناس محمد طراحی و محاسبه سایه‌اندازهای طیفی جدید (و تأثیر آن بر انرژی و نور طبیعی ورودی ساختمان) کارشناسی ارشد
نوذری محمد جواد کانون سبز (طراحی کاخ جوان همساز با اقلیم) کارشناسی ارشد
ستایش مرضیه تقلید ساختمان از رفتار حرارتی بدن انسان کارشناسی ارشد
عنبری روزبهانی نظام الدین پایداری سازی معماری : ریزاقلیمها ، پوسته های سازگار و تاثیرات آنها بر ساختار معماری کارشناسی ارشد
محمد جواد نوذری کانون سبز (طراحی کاخ جوان همساز با اقلیم) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
خواجه پور هنگامه معماری سبز در جغرافیای سبز کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1398
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طراحی معماری و انرژی 1 9101427 3 01 نامشخص ترم اول 1397
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 9101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی شهری و انرژی 9101310 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2