بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدباقر کبیرصابر

محمدباقر کبیرصابر

محمدباقر کبیرصابر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فرهنگ زیست در بوم ایران 9101641 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی میان افزا 9101481 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
معماری جهان 9101551 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
معماری جهان 9101551 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه 9101471 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
معماری جهان 9101551 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 9101462 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حکمت هنر و فناوری در معماری 9101454 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2