بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 05 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
طراحی معماری 5 9101608 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره معاصر (کارگاه 3) 9101648 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری داخلی 2 9101464 4 01 هرهفته شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/16 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
معماری جهان 9101551 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/24 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طرح معماری داخلی3 9101465 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 14 نتیجه
از 1