بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الناز عباس زاده اصل ارائه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های و bot،boo بخش آب و فاضلای کشور کارشناسی ارشد
اسماعیل امینی زاده بزنجانی تحلیل عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا کارشناسی ارشد
پریسا امیرتاش بررسی تاثیر برون سپاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکار اصلی بر موفقیت پروژه در پروژه های بین اللملی EPC کارشناسی ارشد
امیررضا امراللهی بیوکی ارائه چارچوب انتخاب روش آنالیز تاخیرات کارشناسی ارشد
هدی اسدالهی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد
صادق بینا بررسی عملکرد گلوگاه کنترل نظام اجرایی پروژه های ساختمانی و ارائه راهکار بهبود با تاکید بر افزایش عملکرد بنا کارشناسی ارشد
احسان فرصت کار ارائه مدل بهینه سازی عملیات خاکی با انتخاب مجموع ناوگان ها با روش های فراکاوش دکتری
ندا حبیبی زهام ارزیابی نمره کیفی طرح نمای پرویه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد
محمدسعید حضرتی انتخاب مدل قراردادی بهره وری انرژی متناسب با پروژه های ساخت کشور کارشناسی ارشد
رسول حیدری مهارلوئی بررسی و تحلیل چالش های اساسی قراردادهای پژوهشی و مشاوره در پروژه های معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
محیا حسینقلی بررسی و تحلیل چالشهای بخش طراحی مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
میثم ایمانی ارائه مدل انتخاب مناسب ترین شیوه مشارکت بخش عمومی -خصوصی(ppp)(موضوع بند ب ماده 214 قانون پنجساله پنجم توسعه) کارشناسی ارشد
سمیرا جعفری بررسی و تحلیل ادعاهای رایج پیمانکاری در قرادادهای ساخت پروژه های گود برداری عمیق شهری کارشناسی ارشد
ندا خانی پویانی ارائه مدل ارزیابی کیفی متقاضیان انجام پروژه های bot و boo(در حوزه آب و فاضلاب) کارشناسی ارشد
صدیقه میرکمالی راینی تحلیل و بررسی نقش ذینفعان کلیدی در مدیریت پروژه های مترو (نمونه موردی مترو تهران) کارشناسی ارشد
سیدمصطفی میرمحمدی تدوین چارچوب رسیدگی به دعاوی بر مبنای مذاکرات کارشناسی ارشد
علی میرزائی توسعه رویکرد نرم افزاری شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی -فضایی و ارزیابی تاثیر آنها بر بهره وری نیروی انسانی پروژه های ساختمانی با استفاده از مدل سازی 4 بعدی کارشناسی ارشد
سامان محمدی پور ارائه چارچوب ارزیابی مدلهای مالی در مناقصه پروژه های botو booآب و فاضلاب کارشناسی ارشد
سعید مرادی ارائه چارچوب(مدل) بلوغ شایستگی دفتر مدیریت دعاوی کارشناسی ارشد
حسین نیک سیرت ارائه چارچوب راهنما برای مدیریت بهینه تدارکات در پروژه های بین المللی کارشناسی ارشد
پیمان نوری ارائه مدلی برای مدیریت یکپارجه ذینفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمانهای پروژه محور،(مطالعه موردی:دفتر مدیریت پروژه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
هومن صبور ارائه چارچوب سیاستهای بهینه سازی هزینه های بالاسری در پروژ ه های ساخت کارشناسی ارشد
کورش صادقی نقد و بررسی اختیارات و وظایف قراردادی ذینفعان کلیدی پروژه های ساخت و اراده ماتریس مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد
حانیه سامانی بررسی و تحلیل تاثیر عملکرد هیئت حل اختلاف (DB) و ارائه چارچوب به کارگیری آن در فرایند مدیریت دعاوی پروژه های عمرانی کارشناسی ارشد
علی شیاسی شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد ساخت و ساز در پروژه های مشارکت عمومی -خصوصی کشور در ایران کارشناسی ارشد
ثنا سلطانی شناسایی و ارزیابی تاثیر فاکتورهای مهم بر تدوین قراردادهای نگهداری بر مبنای عملکرد کارشناسی ارشد
حسن طاهری نژاد ارائه چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای ارزشهای مبتنی بر منابع با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت ساختمان دکتری
سیمین توجه بهینه سازی تخصیص نیروی انسانی به سبد پروژه کارشناسی ارشد
فروغ وفایی مدیریت دعاوی پروژه های ساخت بزرگ بر مبنای بازیهای دینامیک و ارزش زمانی پول کارشناسی ارشد
طیبه یاوری روشن بررسی قابلیت های مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و تاثیر آن بر فرایند مدیریت دعاوی پیمانکاران در پروژه های صنعت ساخت در ایران کارشناسی ارشد
محسن ذبیحی شیرازی تدوین چارچوب مدیریت دعاوی در قراردادهای EPC و EPCF شرکتهای پیمانکاری کارشناسی ارشد
محمدکاظم اسدی موضوع ارایه مدلی برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در مدیریت تأمین کالا و خرید خدمات تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، مطالعه موردی طرح های بالادستی توسعه میدان گازی پارس جنوبی دکتری دانلود 1397/06/18
پریسا امیرتاش A thesis submitted to the graduate studies office in partial fulfillment of requirements for the degree of master in Project Management & Construction کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
اسماعیل امینی زاده Analysis of Factors Affecting Human Resource Efficiency Using Dynamic Systems Approach in Project-Driven Organizations کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سیمین توجه بهینه‌سازی تخصیص نیروی انسانی به سبد پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/30
مسعود جعفری ارزیابی اثربخشی روش IPC در اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت با کمک روش تحلیل مقایسه ای ریسک کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/22
میرزا محسن ذبیحی شیرازی Providing a claim Management Framework for EPC and EPCF project in contracting companies کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
ثنا سلطانی Recognition and evaluation of important factors on codifying performance based maintenance contract کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
هومن صبور Providing an overhead cost optimization policy framework for construction projects کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
حمید فصیحی مدیریت پروژه‌های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه: (مورد مطالعاتی: شهرداری تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
رضا محمدی بررسی نقش تیپ های شخصیتی مدیران پروژه های ساخت بر اساس شاخص MBTI کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
مصطفی میرمحمدی تدوین چارچوب رسیدگی به دعاوی بر مبنای مذاکرات کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
آیدا مهدیان بررسی و تحلیل ساختارهای مختلف پیاده سازی BIM و ارایه چارچوب قراردادی مناسب در پروژه‌های عمرانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/04
الهام یوسفی کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مدل تصمیم گیری برای مدیریت ادعا در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
مهسا احمدی بررسی علل تاخیر پروژه های سد سازی و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
هدی اسدالهی Identification and Classification of Contract Claims and Studying Their State in the Law کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
هدی اسدالهی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
الناز اللهقلی لو Analysis of Factors Affecting Human Resource Efficiency Using Dynamic Systems Approach in Project-Driven Organizations دانلود 1396/04/14
عباس زاده اصل الناز Offering a decision making model in order to cooperate in investments of BOT and BOO projects in water supply and sanitation sector کارشناسی ارشد
یوسفی الهام کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مدل تصمیم گیری برای مدیریت ادعا در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد
امیررضا امراللهی بیوکی Delay Analyze method (DAM) Selection Frames کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
طیبه یاوری روشن بررسی قابلیت های مدلسازی اطلاعات ساختمان و تاثیر آن در بهبود فرایند مدیریت دعاوی پیمانکاری در پروژه های ساختمان سازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
نوری پیمان ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه ذی‌نفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: دفتر مدیریت پروژه سازمانی معاونت فنی و زیر بنایی شرکت راهآهن ج.ا.ا) کارشناسی ارشد
هادی تلخابی بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری و تاثیر آن بر هزینه پروژه در پروژه¬های طرح و ساخت کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
ندا حبیبی زهام ارائه چارچوب ارزیابی نمره فنی طرحِ نمای پروژه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
علی حیدری بررسی چالش ها و مشکلات ضوابط ساخت و ساز شهری و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
رسول حیدری مهارلویی Investigating and analyzing the fundamental challenges of research contracts and consulting in architectural and urban projects کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/02
محیا حسینقلی بررسی و تحلیل چالش های بخش طراحی/مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محمد سعید حضرتی انتخاب مدل قراردادی بهره‎وری انرژی متناسب با پروژه‎های ساخت کشور کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
ندا خانی پویانی ارائه مدل به منظور ارزیابی کیفی متقضیان شرکت در پروژه BOT کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
مجید صاحبی بررسی تاثیر مدیریت مواد و مصالح ساختمانی بر روی هزینه زمان و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن(با رویکرد پروژه های مسکن مهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
کورش صادقی نقد و بررسی اختیارات و وظایف قراردادی ذینفعان کلیدی پروژه‌های ساخت و ارائه ماتریس مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
میرکمالی صدیقه تحلیل و بررسی نقش ذینفعان کلیدی در مدیریت پروژه‌های مترو (نمونه موردی: پروژه مترو تهران) کارشناسی ارشد
الناز عباس زاده اصل Offering a decision making model in order to cooperate in investments of BOT and BOO projects in water supply and sanitation sector کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
حیدری علی بررسی چالش ها و مشکلات ضوابط ساخت و ساز شهری و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
میرزایی علی توسعه ی رویکرد نرم افزاریِ شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی- فضایی و ارزیابی تاثیر آن ها بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از شبیه سازی چهاربُعدی کارشناسی ارشد
احسان فرصت‌ کار ارایه مدل بهینه سازی عملیات خاکی با انتخاب مجموع ناوگانها (مطالعه موردی پروژه های راهسازی) دکتری دانلود 1395/12/21
حمید فصیحی The management of urban projects based on project portfolio management approach (Case Study: Tehran Municipality کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
صادقی کورش نقد و بررسی اختیارات و وظایف قراردادی ذینفعان کلیدی پروژه‌های ساخت و ارائه ماتریس مسئولیت قراردادی کارشناسی ارشد
صاحبی مجید بررسی تاثیر مدیریت مواد و مصالح ساختمانی بر روی هزینه زمان و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن(با رویکرد پروژه های مسکن مهر) کارشناسی ارشد
حسینقلی محیا بررسی و تحلیل چالش های بخش طراحی/مهندسی گروه مشارکت پروژه های طرح و ساخت و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
علی میرزایی توسعه ی رویکرد نرم افزاریِ شناسایی دینامیکی تداخل های زمانی- فضایی و ارزیابی تاثیر آن ها بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از شبیه سازی چهاربُعدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
صدیقه میرکمالی تحلیل و بررسی نقش ذینفعان کلیدی در مدیریت پروژه‌های مترو (نمونه موردی: پروژه مترو تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
احمدی مهسا بررسی علل تاخیر پروژه های سد سازی و ارائه راهکار کارشناسی ارشد
حبیبی زهام ندا ارائه چارچوب ارزیابی نمره فنی طرحِ نمای پروژه های شاخص ساختمانی شهر تهران کارشناسی ارشد
پیمان نوری ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه ذی‌نفعان دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: دفتر مدیریت پروژه سازمانی معاونت فنی و زیر بنایی شرکت راهآهن ج.ا.ا) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
تلخابی هادی بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری و تاثیر آن بر هزینه پروژه در پروژه¬های طرح و ساخت کشور کارشناسی ارشد
اسدالهی هدی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد
احسان فرصت کار ارائه مدل بهینه سازی عملیات خاکی با انتخاب مجموع ناوگان ها با روش های فراکاوش (مورد مطالعه پروژه های راه سازی) دکتری تخصصی Ph.D
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق معماری ارشد 9101537 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متره و برآورد 9101028 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 12:00) ترم اول 1399
متره و برآورد 9101028 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متره و برآورد 9101028 2 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
متره و برآورد 9101028 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق معماری ارشد 9101537 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متره و برآورد 9101028 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
قوانین و مقررات پیمان 9101509 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متره و برآورد 9101028 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متره و برآورد 9101028 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های مدیریت پروژه 1 9101370 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3