بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین طوسی

حسین طوسی

حسین طوسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اسدی کلشتری بررسی رفتار حرارتی انواع Shadow Bax در نماهای شیشه ای در شرایط حاد اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل برزگری نصرآبادی تاثیر روشهای مدیریت پروژه در بهبود کیفیت طراحی معماری کارشناسی ارشد
زهرا اسماعیلی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ایمنی در پروژه های عمرانی کارشناسی ارشد
دانیال حسینی شیرازی ارائه الگوی ارزیابی ریسکهای پروژه های عمرانی به وسیله یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
امیرصادق صداقت ارائه چارچوب بلوغ رهبری پروژه در صنعت ساخت کارشناسی ارشد
میثم ذکاوت شناسایی زیرساخت های اجرای سیستم تحویل یکپارچه پروژه (IPD)به منظور کاهش مشکلات فرایند طراحی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 90 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
تدوین استراتژی پروژه و سازماندهی ارکان 9101685 3 01 هرهفته (14:00 - 17:00) | هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 20 هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4