بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین طوسی

حسین طوسی

حسین طوسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
نظریه های مدیریت پروژه 9101504 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 9101508 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک پروژه 9101357 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مصالح ساختمانی 9101601 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت سیستم اطلاعاتی 9101514 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 9101510 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش پژوهش و رساله نگاری 9101435 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایستایی 9101155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 59 نتیجه
از 3