بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا زمانی

زهرا زمانی

زهرا زمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسام سهرابی طراحی خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه تهران کارشناسی
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری و انرژی 2 9101692 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
آسایش حرارتی و نظریه ها 9101693 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
تکنولوژی، طبیعت، پایداری 9101496 2 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق در معماری 9101697 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 04 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
طراحی معماری و انرژی 2 9101692 3 01 هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) - ترم اول 1401
اقلیم شناسی معماری 9101695 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 04 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی شهری و انرژی 9101310 4 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی معماری و انرژی 2 9101428 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی شهری و انرژی 9101310 4 02 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1